oprava fotoaparátov

OPRAVA

Diagnostika závady je zdarma, cena opravy je stanovená odhadom pri prevzatí zákazky. Po diagnostike závady bude oznámená zaväzna cena. Oprava bude prevedená až po odsúhlasení ceny opravy.
Čítajte viac

OdoSLANIE

Odoslanie Vášho fotoaparátu je veľmi jednoduché! Najjednoduchším spôsobom je zaslanie cez Slovenskú poštu alebo odovzdať v zmluvných zberniach
(po telefonickom dohovore).
Čítajte viac

TERMÍNY

Doba na opravu je 2 až 3 týždne. Po dohode je možné lehotu na opravu skrátiť. Záručná lehota na prevedenú opravu je
3 mesiace odo dňa prevzatia z opravy alebo doručenia.
Čítajte viac

AdRESA

Ján Matunák
G. Bethlena 35 / 7.p
940 76 Nové Zámky
Telefón:035 6410 607
Mobil:0903 95 55 98
E-Mail: info@matunak.sk

PrÁvne podmienky

Prevádzkovateľom webových stránok www.matunak.sk (ďalej len „stránky“) je živnostník Ján Matunák so sídlom G.Bethlena 35 940 76 Nové Zámky, zapísaná v živnostenskom registri, číslo živnostenského registra: 404-3540 (ďalej len „živnostník Ján Matunák“). Účelom tohto dokumentu (právnych podmienok) je poskytnúť návštevníkom stránok informácie o podmienkach použitia stránok. Každý návštevník stránok je povinný oboznámiť sa s týmto dokumentom a použitím stránok vyjadruje svoj súhlas s podmienkami, ktoré sú v ňom uvedené.Obsah stránok je výlučne informatívny a nezáväzný charakter. Živnostník Ján Matunák vyvíja náležite úsilie, aby obsah stránok a informácie na stránkach uvedené boli bezchybné, neposkytuje však žiadnu záruku za použitie obsahu stránok alebo informácií na stránkach uvedených.

Obsah a dizajn stránok sú duševným vlastníctvom živnostníka Jána Matunáka, pričom akékoľvek a všetky práva k týmto predmetom duševného vlastníctva sú vyhradené. Akékoľvek použitie obchodných značiek a ochranných známok, ktoré sú na stránkach uvedené alebo zobrazené, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obchodných značiek a ochranných známok je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu živnostníka Jána Matunáka. Obsah stránok môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov. Živnostník Ján Matunák udeľuje súhlas výlučne len na prezeranie, tlačenie alebo uchovanie obsahu stránok na osobnú nekomerčnú potrebu. Akékoľvek iné použitie obsahu stránok, najmä nie však výlučne kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie obsahu stránok alebo jeho časti je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu živnostníka Jána Matunáka.

Živnostník Ján Matunák si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť obsah stránok, ako aj ukončiť prevádzku stránok. Všetky osobné údaje návštevníkov stránok, ktoré sú poskytnuté živnostníkovi Jánovi Matunákovi prostredníctvom stránok, sú poskytnuté výlučne na základe dobrovoľnosti. Živnostník Ján Matunák nezhromažďuje, neposkytuje tretím osobám ani akýmkoľvek iným spôsobom nespracúva osobné údaje návštevníkov stránok bez predchádzajúce súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pri používaní stránok môžu byť v počítači návštevníka stránok uložené a použité súbory na sledovanie informácií na stránkach a na počítanie analýzu návštevnosti stránok. Účelom týchto nástrojov je výlučne analýza fungovania a návštevnosti stránok. Tieto nástroje neslúžia na zhromažďovanie osobných údajov návštevníkov stránok. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť tieto nástroje. Živnostník Ján Matunák si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť podmienky používania stránok.

E-mail: info@matunak.sk